Home Meer info over Beschermde klant

Wie is een beschermde klant?

Elke huishoudelijke afnemer die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten, is een 'beschermde afnemer'. Op het adres van de aansluiting moet minstens één persoon gedomicilieerd zijn, die behoort tot onderstaande categorieën.

Categorie Te bezorgen attest(*)
1. een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie attest plaatselijk OCMW (met vermelding dat het gaat om een tegemoetkoming volgens de wet van 26 mei 2002)
2. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, overeenkomstig de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001 attest van de Rijksdienst voor pensioenen. Jaarlijks automatisch doorgestuurd in de loop van maart samen met fiscale fiche.
3. een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65% overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart. OF attest van de Rijksdienst voor pensioenen. Jaarlijks automatisch doorgestuurd in de loop van maart samen met fiscale fiche.
4. een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
5. een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend tot categorieën II, III of IV, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan  gehandicapten attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
6. personen die genieten van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
7. een tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau. Jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
8. een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie bewijs van regelmatigheid van toestand (in toepassing van de wet van 15/12/1980) en van de sociale steun door het OCMW van de verblijfplaats
9. een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%. attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau.
Bij gelijkstelling met de categorieën 2,3,4,5,6 en 7, zoals vermeld onder punt A, de personen die genieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. attest van het OCMW
De sociale maximumprijs van aardgas is van toepassing op huurders die een woongelegenheid betrekken in appartements-gebouwen met verwarming op aardgas plaats door middel van een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij. attest van Sociale huisvestingsmaatschappij

(*): voor de laatste stand van zaken of onduidelijkheden neem je contact op met FOD Sociale zekerheid of het Contact Center van de FOD Sociale Zekerheid.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt (B.S. 26 mei 2009) werd de definitie voor beschermde afnemer gewijzigd. Hierdoor werd de categorie van beschermde afnemers beperkt tot de categorie van mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen. Door een codificatieoefening van de hele energieregelgeving kan je de definitie van beschermde afnemer nu vinden in artikel 1.1.1 van het Energiebesluit.

Geen recht

Zelfs indien jij of een gezinslid onder een van de bovenstaande categorieën valt, heb je geen recht op de sociale maximumprijzen indien de aansluiting betrekking heeft op:
  • een tweede verblijfplaats
  • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
  • je verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (je bent een zelfstandige of hebt een bedrijf)
  • een tijdelijke aansluiting

Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in collectieve schuldenregeling en personen in budgetbegeleiding bij het OCMW zijn geen beschermde afnemers.

Voordelen

Als beschermde klant:

  • geniet je van de sociale maximumprijzen voor energie (elektriciteit en aardgas)
  • heb je recht op de gratis hoeveelheid elektriciteit die in Vlaanderen voor elk huishouden wordt voorzien
  • met een budgetmeter, kan je ook genieten van de sociale maximumprijzen als je behoort tot één van de categorieën rechthebbenden
  • geniet je van een verhoging van je premiebedrag bij de aanvraag van een energiepremie bij Infrax

Bescherming persoonsgegevens

Voor de toepassing van de sociale maximumprijs wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
Zo kan de prijs voor jou automatisch aangepast worden nadat deze vastgelegd werd door de federale regulator. Als je niet wil dat Infrax van deze persoonsgegevens gebruik maakt, kan je je daar kosteloos tegen verzetten. Dit kan door een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar:

Infrax
Klantendienst-sociaal tarief
Noordlaan 9
8820 Torhout


Als je Infrax de nodige attesten zelf bezorgt, zal de sociale maximumprijs alsnog toegepast worden zonder verwerking van je persoonsgegevens.

Geen attest?

De betrokken persoon moet op 1 januari de uitkering of tegemoetkoming genieten om van de betrokken overheid een automatisch attest te ontvangen. De sociale attesten voor gas en elektriciteit worden meestal verstuurd in de maand april.

Attest aanvragen

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen OCMW
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel
Gratis nummer: 0800 987 99 (van 8u30 tot 12u)
T 02 528 60 11
Stel je vraag via het contactformulier op de website van http://handicap.belgium.be/nl/index.htm/

Brochure: Het sociaal tarief (pdf, 277 kB, 2p)
Centraal Bureau
Zuidertoren
1060 Brussel
Gratis nummer: 0800 502 46
fax: 02 529 39 21
e-mail: contactcenter.nl@rvp.fgov.be
het OCMW van je woonplaats

energiescans