Home Meer info over Capaciteitstarief voor laag vermogen (<100 kVa): een vraag en antwoord

Capaciteitstarief voor laag vermogen (<100 kVa): een vraag en antwoord

Voor de eventuele invoering van het capaciteitstarief, publiceerde de Vlaamse energieregulator VREG op 20 juni 2016 een openbare raadpleging. Naar aanleiding daarvan willen we onze klanten graag over dit onderwerp informeren.

Hieronder vind je een lijst met veelgestelde vragen over het capaciteitstarief.
Ook de VREG publiceerde op zijn website een lijst met veelgestelde vragen.
 1. Wat is het capaciteitstarief?
 2. Waarom is een verandering naar een capaciteitstarief nodig?
 3. Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?
 4. Wat verandert precies aan mijn aanrekening door een capaciteitstarief?
 5. Is het capaciteitstarief overal gelijk?
 6. Betaal ik meer voor mijn energie door het capaciteitstarief?
 7. Wanneer zal het capaciteitstarief worden ingevoerd?
 8. Is er een specifiek capaciteitstarief voor elektrische verwarming/een warmtepomp?
 9. Op welke periode (maandelijks/jaarlijks/…) is het capaciteitstarief van toepassing?
 10. Moet ik capaciteitstarief betalen als mijn teller buiten dienst staat?
 11. Blijft het sociaal tarief bestaan?
 12. Wijzigt er iets voor prosumenten? (installatie van zonnepanelen < 10 kVA met terugdraaiende teller)
 13. Geldt het capaciteitstarief ook voor gas?
 14. Wat is mijn aansluitingsvermogen?
 15. Hoe weet ik welk vermogen ik nodig heb?
 16. Hoe maakt Infrax onderscheid tussen grote en kleine aansluitingsvermogens?
 17. Hoe pas ik mijn aansluitingsvermogen aan?
 18. Hoeveel kost het om mijn vermogen te laten aanpassen?
 19. Moet ik mijn binneninstallatie aanpassen als ik mijn aansluitingsvermogen wijzig?
 20. Kan ik mijn aansluitingsvermogen overschrijden?
 21. Is het nuttig om nu al mijn automaat te vervangen?

1. Wat is het capaciteitstarief?

Een capaciteitstarief is een vast bedrag per jaar dat je betaalt voor het gebruik van het distributienet. Het bedrag wordt deels bepaald door de capaciteit van je aansluiting, het zogenaamde aansluitingsvermogen. Dit is anders dan het verbruikstarief dat vandaag voor je factuur wordt gehanteerd. De basis van het verbruikstarief is je afname. Dat wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh).


 • Het nieuwe capaciteitstarief betreft enkel de netgebonden kosten. Deze maken ongeveer 52% uit van de totale distributienetvergoeding (zie figuur).

 • De kosten zijn gerelateerd aan de technische dienstverlening van Infrax, meer bepaald voor het onderhoud en de exploitatie van de netinfrastructuur.

 • Andere kosten (bijvoorbeeld de openbare dienstverplichtingen en toeslagen) worden nog steeds aangerekend in functie van je afname.*Het capaciteitstarief is geen bijkomende kost. Het is gewoon een andere manier van aanrekening.
*Een aangepaste regeling geldt voor prosumenten met een terugdraaiende teller. Voor meer informatie, zie vraag 12.

2. Waarom is een verandering naar een capaciteitstarief nodig?

Sinds enkele jaren kent het energielandschap een sterke evolutie: we nemen niet alleen energie af van het net, we produceren steeds meer zelf, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Als distributienetbeheerder moeten we het net voorbereiden op de komst van nog meer lokaal opgewekte energie. Bovendien moeten we klaar zijn om nieuwe toepassingen (elektrische voertuigen, warmtepompen, batterijen voor energieopslag …) optimaal te integreren.

Omwille van die evoluties is de betaling van netkosten louter op basis van de afname stilaan achterhaald. Een billijke verdeling van de netgebonden kosten over alle netgebruikers is noodzakelijk. De invoering van een capaciteitstarief biedt de oplossing.
De nieuwe tariefstructuur laat toe om het aansluitingsvermogen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de klant. Als bestaande netten optimaal worden benut, moet het net enkel worden uitgebreid wanneer dat strikt noodzakelijk is. Zo houden we de kosten van het distributienet samen onder controle.

3. Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

Elke klant betaalt voor de door hem/haar gereserveerde capaciteit (het zogenaamde aansluitingsvermogen). Die capaciteit is in overeenstemming met de werkelijke kosten die voor een klant op het net nodig zijn. De hoeveelheid elektriciteit die een gezin of een bedrijf afneemt, is daarbij niet van belang. De gereserveerde capaciteit is met andere woorden een betere maatstaf voor de bepaling van de netgebonden kosten.

4. Wat verandert precies aan mijn aanrekening door een capaciteitstarief?

De onderstaande tabel toont alle componenten van je elektriciteitsfactuur *.
Enkel het gedeelte‘kosten voor het gebruik van het net’ wijzigt. Dat komt ongeveer overeen met 24% van de elektriciteitsfactuur.
Deze aanrekening evolueert van een verbruikstarief (kWh) naar een capaciteitstarief (kVA).

 
* Bij een jaarverbruik van 3 500 kWh, gemeten met tweevoudig uurtarief

5. Is het capaciteitstarief overal gelijk?

Neen. Het capaciteitstarief zal enkel van toepassing zijn in Vlaanderen en kan verschillen naargelang de regio waar je woont.
Ook vandaag bestaan er verschillende tarieven tussen de distributienetbeheerders. Dit verschil komt voort uit de historische kostenopbouw en de configuratie van de lokale netten. De Vlaamse regulator VREG houdt toezicht op de distributienettarieven en dus ook op de capaciteitstarieven. Het capaciteitstarief kan pas worden ingevoerd na expliciete goedkeuring van de VREG.
Brussel en Wallonië hebben een eigen regulator met een eigen specifieke regeling voor de tarieven.

6. Betaal ik meer voor mijn energie door het capaciteitstarief?

De globale kostenbasis voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het net blijft ongewijzigd. Er komt dus geen bijkomende aanrekening op je factuur. Enkel de aanrekening van de kosten voor het gebruik van het net gebeurt op een andere manier.
De invoering van het capaciteitstarief zorgt voor een groter aandeel vaste kosten op de elektriciteitsfactuur. Een mogelijk verschil op je factuur zal worden bepaald door de grootte van je aansluiting in verhouding tot je afname:
 • Heb je een standaardaansluiting met een standaardafname (ongeveer 3 500 kWh)? Dan zal de aanrekening in dezelfde lijn liggen.*
 • Heb je een standaard- of een groter aansluitingsvermogen in combinatie met een lage afname? Dan betaal je in verhouding meer.
 • Ook het omgekeerde geldt. Heb je een laag aansluitingsvermogen in vergelijking met je afname? Dan betaal je in verhouding minder.
* Slechts ter informatie. Rechten kunnen enkel voortkomen uit een bindende offerte op basis van goedgekeurde tarieven van de distributienetbeheerder.

7. Wanneer zal het capaciteitstarief worden ingevoerd?

Het capaciteitstarief geldt ten vroegste vanaf 2019. Momenteel onderzoekt de VREG via een openbare raadpleging of er een draagvlak is voor de invoering van het capaciteitstarief. Is dat het geval, dan moet er nog een aanpassing van de tariefmethodologie worden doorgevoerd. Ondertussen kunnen klanten zich beter informeren over de eventuele impact ervan op hun persoonlijke situatie.

8. Is er een specifiek capaciteitstarief voor elektrische verwarming/een warmtepomp?

Neen, er is geen apart tarief voor een warmtepomp of voor elektrische verwarming. Het tarief bepalen we in functie van de benodigde capaciteit (het aansluitingsvermogen), niet in functie van hoe (vaak) je deze capaciteit effectief benut. Elektrische verwarming en warmtepompen maken deel uit van je binneninstallatie. Het is aangewezen om je persoonlijke situatie goed te analyseren zodat je vermogensbehoefte correct wordt ingeschat.

9. Op welke periode (maandelijks/jaarlijks/…) is het capaciteitstarief van toepassing?

Het capaciteitstarief is – net als het huidige distributienettarief – een tarief per jaar. Net zoals dat nu het geval is, zal er maandelijks 1/12de in de voorschotfacturen van de leverancier worden verwerkt.

Omdat het capaciteitstarief een jaartarief per schijf betreft, doe je er geen voordeel mee om, bijvoorbeeld tijdens je vakantie, jouw aansluiting zelf tijdelijk buiten dienst te zetten. Ook tijdens kortere periodes van geen of zeer laag verbruik loopt de aanrekening van het capaciteitsgebonden deel van het tarief door. Uiteraard worden kosten (energie, ODV, heffingen en toeslagen) op basis van de afname wel evenredig doorgerekend.

10. Moet ik capaciteitstarief betalen als mijn teller buiten dienst staat?

Neen, het capaciteitstarief is niet van toepassing als een teller definitief buiten dienst staat. Een meter definitief buiten dienst stellen is een betalende dienst van de distributienetbeheerder.

11. Blijft het sociaal tarief bestaan?

Ja, het sociaal tarief blijft bestaan. In overleg met de bevoegde regulatoren onderzoeken we hoe het capaciteitstarief in het sociaal tarief kan worden verwerkt.

12. Wijzigt er iets voor prosumenten? (installatie van zonnepanelen < 10 kVA met terugdraaiende teller)

Het distributienettarief voor klanten met bijvoorbeeld zonnepanelen is hetzelfde als voor alle andere klanten. De netgebonden kosten – eigen aan de aansluiting – worden niet langer aangerekend op basis van het vermogen van de omvormer, maar op basis van het aansluitingsvermogen. Er wordt geen specifiek prosumententarief of injectietarief meer aangerekend.

De kosten van openbare dienstverplichtingen, heffingen en toeslagen (niet-netgebonden kosten) zullen eveneens worden aangerekend op basis van het aansluitingsvermogen. Zo dragen prosumenten evenredig bij aan de netgebonden kosten en de kosten van openbare dienstverplichting en toeslagen.

Voor een standaardaansluiting van 9,2 kVA met een gemiddelde PV-installatie van 4,2 kW betaal je met de nieuwe tariefstructuur ongeveer hetzelfde als voorheen.*
* Slechts ter informatie. Rechten kunnen enkel voortkomen uit een bindende offerte op basis van goedgekeurde tarieven van de distributienetbeheerder.

13. Geldt het capaciteitstarief ook voor gas?

Op dit moment niet, maar het is mogelijk dat er voor aardgas een vergelijkbare structuurwijziging wordt uitgewerkt. De kosten voor het aardgasnet worden eveneens bepaald door de capaciteit en minder door het verbruik. In ieder geval zullen eventuele aanpassingen enkel worden doorgevoerd nadat alle partijen werden geconsulteerd over de nieuwe tariefstructuur en de modaliteiten.
Vervolgens moet de nieuwe tariefstructuur bovendien expliciet worden goedgekeurd door de bevoegde regulator

14. Wat is mijn aansluitingsvermogen?

Het aansluitingsvermogen is de maximale hoeveelheid elektrische energie (capaciteit) die je thuis of in je bedrijf ter beschikking hebt. Dit vermogen wordt bepaald door de manier waarop je bent aangesloten op het distributienet: de netspanning, de configuratie van de aansluiting (bv. aantal geleiders), de elektriciteitsmeter en de stroombeveiliging (kaliber van zekeringen of automaat).
Dit vermogen wordt uitgedrukt in kVA (kilovoltampère).

Het aansluitingsvermogen kan je niet rechtstreeks aflezen op je elektriciteitsmeter. Je laat dat best bepalen door een vakman. Momenteel lopen bij Infrax steekproeven om de gegevens rond de aansluitingsvermogens van al zijn klanten te verifiëren.
Uiteraard stellen we deze gegevens ter beschikking zodra ze beschikbaar zijn én wanneer er een beslissing valt over de invoering van het capaciteitstarief.

De verschillende mogelijkheden van aansluitingsvermogen worden in onderstaande tabel weergegeven:

Vermogen
(kVa)
Automaat
(I in Ampère)

2F 230V 3F 230V 3F 400V
3,7
16    
4,6 20    
5,7 25    
7,4 32    
8
   20  
9,2
 40    
10
   25  
11,5 50    
12,7   32  
13,9      20
14,5  63    
15,9    40  
17,3      25
19,9   50  
22,2     32
25,1   63  
27,7      40
31,9    80  
34,6      50
39,8    100  
43,6      63
55,4      80
69,2      100


15. Hoe weet ik welk vermogen ik nodig heb?

Je erkende installateur is het best geplaatst om op basis van je binneninstallatie en je verbruikspatroon te bepalen welk vermogen voor jou het meest geschikt is.

Jouw aansluitingsvermogen is een maat voor de capaciteit waarover je wenst te beschikken. Een overschrijding van die capaciteit kan aanleiding geven tot een onderbreking van de stroomvoorziening. De aansluitcapaciteit moet dus zeer zorgvuldig en in overleg met een deskundige worden bepaald, onder meer rekening houdend met je toestellen en je verbruiksgedrag.

Standaard is een vermogen van 9,2 kVA voldoende om alle huishoudtoestellen in normaal gebruik te laten werken.
Ook je gebruiksgedrag is bepalend voor je keuze. Als je het verbruik spreidt (en dus niet alle toestellen gelijktijdig gebruikt), kun je de aansluitcapaciteit zo efficiënt mogelijk benutten.

Heb je een lokale productie-installatie (bv. zonnepanelen of een micro-WKK) van meer dan 5 kVA? Dan heb je een meerfasige aansluiting nodig.

Meer informatie over aansluitingen vind je op de website van Infrax.

16. Hoe maakt Infrax onderscheid tussen grote en kleine aansluitingsvermogens?

Een standaard aansluiting bedraagt 9,2 kVA.

Uiteraard betaalt een klant met een klein aansluitingsvermogen minder dan een klant met een groot vermogen. Het is echter onmogelijk om voor elke soort aansluiting een afzonderlijke aanrekening op te maken. Dit zou het systeem nodeloos omslachtig maken. Infrax deelt de klanten daarom op in vermogensschijven in functie van hun aansluitingsvermogen. Zo kunnen we op een duidelijke en efficiënte manier een correcte netvergoeding aanrekenen.

De zeven schijven delen klanten op in groepen met een vergelijkbaar aansluitingsvermogen en een vergelijkbare configuratie.
Ze beschikken met andere woorden over een vergelijkbare vermogensreservatie op het net. Per schijf geldt een vast capaciteitstarief voor een periode van een jaar. De schijven zien er zo uit:

 Vermogensschijf Vermogen (kVa) 
X1 ≤ 3 kVa
X2 ≤ 6 kVa
X3 ≤ 10 kVa
X4 ≤ 15 kVa
X5 ≤ 21 kVa
X6 ≤ 28 kVa
X7 > 28 kVa

Heb je bijvoorbeeld een aansluiting met een vermogen van 9,2 kVA? Dan kom je terecht in de vermogensschijf X3.

De tarieven per schijf maken deel uit van een studie en consultatie van de VREG (www.vreg.be). Zodra er meer duidelijkheid is op niveau van Infrax, zullen we de cijfers kenbaar maken.

Voor aansluitingen met een aansluitingsvermogen van meer dan 28 kVA zijn er geen afzonderlijke vermogensschijven meer.
Voor die klanten rekenen we het capaciteitstarief per kVA aan.

17. Hoe pas ik mijn aansluitingsvermogen aan?

Wil je in een lagere vermogensschijf terechtkomen en dus een lager tarief voor de netgebonden kosten betalen? Dan kan je het aansluitingsvermogen laten verlagen. Let wel: een vermogensverlaging geeft aanleiding tot een beperking van de technische capaciteit van je aansluiting. Het is daarom raadzaam eerst te onderzoeken of het is aangewezen om het aansluitingsvermogen aan te passen. Je raadpleegt hiervoor best een vakman/elektricien. Is een aanpassing van je aansluiting inderdaad aan de orde, contacteer dan Infrax.
Een vermindering van je vermogen gaat via de volgende stappen:
 • Je dient een aanvraagformulier in. Doe dit bij voorkeur via de website.
 • Infrax stuurt de factuur voor de gevraagde werken.
 • Na betaling ontvang je een bevestiging en bel je zelf om een afspraak voor uitvoering vast te leggen.
 • Uitvoering van de werken om je aansluitvermogen te beperken (bv. een aanpassing of vervanging van je automaat).
 • Aanpassing van je vermogen en je factuur voor de netvergoeding naar de nieuwe vermogensschijf. (na invoering capaciteitstarief).
Hou er rekening mee dat de werken – en dus ook de bijbehorende kosten – afhankelijk zijn van de lokale omstandigheden.
Ze kunnen variëren van zeer eenvoudig (bv. aanpassing automaat) tot eerder complex (bv. vervanging van de bestaande telling en beveiliging). Beantwoord je meterkast niet meer aan de huidige veiligheidsnormen? Dan zal die ook worden vervangen.

Ook een verhoging van je vermogen is mogelijk. (Hou hierbij de impact op je vermogensschijf in de gaten.) Daarvoor doorloop je gelijkaardige stappen als bij een vermindering, maar je kunt wel een nieuw keuringsverslag nodig hebben vooraleer we je installatie weer in dienst kunnen stellen. In dit geval zullen ook oude of te kleine aansluitkabels moeten worden vervangen.

18. Hoeveel kost het om mijn vermogen te laten aanpassen?

Een verlaging kan vanaf 114,91 euro (btw niet inbegrepen) indien de meetmodule behouden kan blijven.
Soms heb je recht op een verlaagd btw-tarief.

Voor meer complexe situaties is een analyse van je persoonlijk dossier noodzakelijk en kunnen mogelijk bijkomende kosten worden aangerekend, zoals bijvoorbeeld de vervanging van een gedateerde meterkast. Deze vervanging is ten laste van de netgebruiker.

De kostprijs voor een verzwaring bestaat uit een basisforfait (afhankelijk van de bestaande meetgroep) en het verschil tussen het oude en het nieuwe vermogen. De vervanging van je meterkast kan nodig zijn en vanaf 25 kVA worden studiekosten aangerekend. Soms heb je recht op een verlaagd btw-tarief. Voor een indicatieve prijsberekening neem je best contact op met de infolijn.

Alle elektriciteitstarieven (aansluit-, netuitbreidingskosten, …) vind je ook op de Infrax-website.

* Slechts ter informatie. Rechten kunnen enkel voortkomen uit een bindende offerte op basis van goedgekeurde tarieven van de distributienetbeheerder.

19. Moet ik mijn binneninstallatie aanpassen als ik mijn aansluitingsvermogen wijzig?

Bij een verlaging van je vermogen zijn er geen ingrijpende wijzigingen aan je binneninstallatie nodig. Hiervoor passen we in de meeste gevallen enkel je stroombegrenzer (hoofdautomaat of hoofdzekering) aan naar een lagere waarde. Bijgevolg heeft je binneninstallatie geen herkeuring nodig.

Let wel: voor een overstap van een driefasige aansluiting (drijfkracht) naar een monofasige standaardaansluiting kunnen herbekabelingswerken aan de binneninstallatie nodig zijn. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de werken van Infrax. Die kan je laten uitvoeren door een vakman/elektricien. Bovendien wordt dit als een belangrijke wijziging beschouwd en is een herkeuring vereist.

Een verhoging van het aansluitingsvermogen? Dan moet je de binnenhuisinstallatie voor deze hogere stroomwaarde laten keuren door een erkend keuringsorganisme. Een geldig keuringsverslag is noodzakelijk om de installatie weer in dienst stellen.
Aan de verzwaring gaat ook altijd een technisch onderzoek vooraf. Dit gaat onder andere na of de gevraagde capaciteit beschikbaar is op het distributienet.

20. Kan ik mijn aansluitingsvermogen overschrijden?

Neen. Neem je te veel elektrisch vermogen af, dan zal na korte tijd (enkele seconden) je stroombegrenzer de toevoer onderbreken en valt de elektriciteit uit. Daarom is het belangrijk het aansluitingsvermogen correct te bepalen om onnodige onderbrekingen te vermijden.

21. Is het nuttig om nu al mijn automaat te vervangen?

Het zal enkel nuttig zijn om je automaat te vervangen als je zeker weet dat de capaciteit van je huidige automaat ruim overschat is en als de mogelijke vermindering groot genoeg is om in een lagere vermogensschijf terecht te komen.

Vandaag consulteert de VREG de principes van het capaciteitstarief en het voorstel van vermogensschijven. In die zin is het voorbarig om nu al je aansluitingsvermogen aan te passen. Je evalueert best je persoonlijke situatie wanneer de principes en de modaliteiten definitief vastliggen en de impact daarvan op jouw persoonlijk aansluitingsvermogen duidelijk is.
Energiescan