Home Meer info over Elektriciteitsschaarste Stratenlijst

Lijst van straten in het schaarsteplan (afschakelplan)

Wanneer de ministers van Economie en Energie beslissen om het noodplan in werking te laten treden, kan de transmissienetbeheerder Elia in welbepaalde, afgebakende zones de elektriciteit afschakelen gedurende enkele uren.
De beslissing van de ministers van Economie en Energie vormen ten aanzien van de netbeheerders een maatregel van hogerhand en bijgevolg een noodsituatie zoals bedoeld in artikel I.5.1.1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van 15 mei 2012 (Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2012, B.S. 14 november 2012).
Bij een selectieve afschakeling wordt immers uitvoering gegeven aan de beslissing van de overheden. Deze noodmaatregel is de allerlaatste oplossing om een totale ineenstorting van het elektriciteitsnet te vermijden.
Gezien deze context kunnen de distributienetbeheerders Infrax West, Inter-energa, Iveg en PBE en hun werkmaatschappij Infrax niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele schade die u oploopt door de afschakeling.

De kaart van het schaarsteplan (http://economie.fgov.be) geeft aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt. Hierna vindt u ook informatie over de geïmpacteerde straten in het schaarsteplan.
Wanneer u deze informatie raadpleegt dient u echter rekening te houden met het volgende. De energiestromen in het distributienet voor elektriciteit evolueren constant. Dat betekent dat de stroom bij u als netgebruiker, niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienetbeheerders om exact en met 100% zekerheid voor elk adres op voorhand te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn.
Het hangt immers af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik, en of een cabine/vertreklijn waarmee u verbonden bent tijdens de afschakeling, wel of niet in dienst blijft. Het is om deze redenen ook mogelijk dat bij inwerkingtreding van het plan, er ook geen stroom meer zal zijn in straten die niet op deze lijst voorkomen. De lijst van de straten per schaarsteschijf is bijgevolg indicatief en geeft enkel aan waar mogelijk een afschakeling kan gebeuren. Het is een momentopname van de netinfrastructuur die continu aan wijzigingen onderhevig is. De distributienetbeheerders Infrax West, Inter-energa, Iveg en PBE en hun werkmaatschappij Infrax wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid af gebaseerd op de indicatieve gegevens in deze straatnamenlijsten.


Lijst van straten in het schaarsteplan (afschakelplan)

Je gemeente of straat niet gevonden? Kijk even bij onze collega's van Eandis.
energiescans