Algemene aansluitingsvoorwaarden Infrax

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Algemeen

Deze algemene aansluitingsvoorwaarden zijn van toepassing wanneer de klant een aanvraag voor een aansluiting of een wijziging daarvan, alsook alle daaraan verbonden ontwerpen, studies, werken en andere diensten, indient via het online aansluitproces op de Infrax-website, met betrekking tot een net voor:
 • elektriciteitsdistributie;
 • aardgasdistributie;
 • kabeldistributie;
 • riolering
(hierna genoemd: ‘werken’).
Infrax CVBA (hierna: ‘Infrax) staat in voor de realisatie en exploitatie van de netten en de aansluiting op deze netten voor de netbeheerders Infrax West o.v., Inter-aqua o.v., Infrax Limburg o.v., Inter-energa o.v., Inter-media o.v., Iveg o.v., Riobra o.v. en PBE o.v. (hierna “de netbeheerders” of ieder individueel ook “de netbeheerder” genoemd).

Infrax is de werkmaatschappij van deze netbeheerders en treedt met betrekking tot het voorwerp van deze algemene aansluitingsvoorwaarden op in naam en voor rekening van deze netbeheerders. De lijst van gemeenten waarin ieder van de netbeheerders actief is met betrekking tot een welbepaalde activiteit, is terug te vinden op de website van Infrax.

Infrax is gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37. Het ondernemingsnummer van Infrax is 0882.509.166. De contactgegevens van Infrax kunnen teruggevonden worden op de website.

1.2 Kennisname van de algemene aansluitingsvoorwaarden

De algemene aansluitingsvoorwaarden zijn ter beschikking op de website van Infrax. Aan de klant wordt gevraagd deze voorafgaandelijk aan het opstarten van de bestelprocedure, grondig door te lezen en bij onduidelijkheden, eventuele vragen aan Infrax te stellen.

1.3 Klant

Onder klant wordt in deze algemene aansluitingsvoorwaarden begrepen de fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging, die een aanvraag indient en nadien al dan niet overgaat tot een bestelling voor werken bij Infrax met betrekking tot netten voor elektriciteits- en aardgasdistributie, kabeldistributie en / of riolering die gelegen zijn in het Vlaams Gewest.
De netgebruiker die deze algemene aansluitingsvoorwaarden aanvaardt, verklaart daartoe bevoegd te zijn en treedt op in naam en voor rekening van de partij die zij verbinden. De bepalingen van onderhavige voorwaarden en van de offerte verbinden alle partijen en zullen ook gelden voor enige rechtsopvolger of verkrijger van de partijen en andere die bij deze overeenkomst betrokken zijn.

1.4 Goedkeuring van de algemene aansluitingsvoorwaarden

Na de indiening van zijn aanvraag via het online aansluitformulier en vooraleer de bestelling, al dan niet via de website, effectief te plaatsen, wordt de klant verzocht te bevestigen dat hij kennis heeft kunnen nemen van de algemene aansluitingsvoorwaarden en dat hij zich daarmee akkoord verklaart.
Pas nadat de klant zich akkoord verklaard heeft met de algemene aansluitingsvoorwaarden, kan de bestelling ook effectief geplaatst worden. Het bestelproces wordt beschreven in artikel 3.
Infrax aanvaardt geen afwijkingen of voorbehoud bij de aanvaarding van de algemene aansluitingsvoorwaarden. Een voorwaardelijke aanvaarding, ook indien via een aparte communicatie (brief, e-mail…) aan Infrax gericht, is niet tegenstelbaar aan Infrax.

Artikel 2. Wijzigingen van de voorwaarden

Deze algemene aansluitingsvoorwaarden, alsook de overige toepasselijke voorwaarden, tarieven en prijzen kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.
Deze wijzigingen zijn niet van toepassing tijdens de geldigheidsduur van een door Infrax opgemaakte offerte, alsook na de goedkeuring van de offerte door de klant. In deze laatste gevallen blijven de aan de offerte verbonden voorwaarden, tarieven en prijzen van kracht. De offerte heeft een geldigheidsduur van zes maanden.
De nieuwe voorwaarden treden in werking op de datum van de bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden op de website van Infrax. De datum van bekendmaking wordt vermeld.
De algemene aansluitingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. Elke bepaling uit de offerte of onderhavige algemene aansluitingsvoorwaarden die onwettig of onuitvoerbaar worden tasten de wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan. De partijen dienen in dat geval de nietige of onuitvoerbare clausules te goeder trouw te onderhandelen ten einde een akkoord te bereiken over de nieuwe clausules die de onwettig geworden of onuitvoerbaar geworden clausules moeten vervangen en die hetzelfde juridische en economische doel moeten bereiken.

Artikel 3. Beschrijving van de bestelprocedure

3.1 Aanvraag via het online aansluitformulier

De klant moet eerst een account aanmaken om via het online aansluitformulier een bestelling voor werken te kunnen plaatsen.
Een aanvraag voor werken geeft aanleiding tot de online opmaak van een offerte en bij goedkeuring door de klant volgt een onmiddellijke inplanning van de afspraak voor realisatie van de werken.
Bij complexe aansluitingen wordt de offerte pas na verder studiewerk van de Netbeheerder, opgemaakt en meestal per gewone post verzonden aan de klant. In dat geval zal de klant verzocht worden het dubbel van de offerte ondertekend terug te sturen aan Infrax ter bevestiging van zijn akkoord. Complexe aansluitingen hebben te maken met de specifieke technische criteria van de aanvraag, de omvang van de gevraagde werken, of het al dan niet reeds aanwezig zijn van het net op de plaats van de aansluiting.
Op enkele uitzonderingen na, dient iedere aanvraag ingegeven te worden via de website. Indien de klant hier zelf niet toe in de mogelijkheid is, zal een Infrax-medewerker de klant daartoe bijstaan ter gelegenheid van een telefonisch contact of aan het loket. In dat geval zal de klant echter wel gevraagd worden om tevens een voor akkoord getekende offerte over te maken. Deze algemene aansluitingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke aanvragen.
De goedkeuring van de offerte is een essentiële voorwaarde zonder dewelke de inplanning en uitvoering van de werken niet mogelijk is. De offerte kan bijzondere voorwaarden bevatten.
De klant kan, voorafgaand aan de indiening van zijn aanvraag voor een offerte, op ieder ogenblik teruggaan naar voorgaande stappen in de online aanvraagprocedure en wijzigingen aanbrengen.
De klant kan, voorafgaand aan de indiening van zijn aanvraag voor een offerte, tevens het proces op elk ogenblik stopzetten en de reeds ingevoerde gegevens opslaan om hieraan op een later tijdstip verder te werken, na opnieuw ingelogd te hebben in zijn account.
Op het einde van de bestelprocedure en voorafgaand aan de goedkeuring van de offerte krijgt de klant een volledige samenvatting en doorgaans ook een prijssimulatie van zijn bestelling en wordt hem verzocht deze aandachtig na te lezen vooraleer met de laatste klik de keuzes definitief gevalideerd worden. Hierdoor is de offerte goedgekeurd, de overeenkomst tot stand gekomen en de bestelling geplaatst.
Indien de aansluiting met voorafgaande studie gepaard gaat met het afsluiten van een aansluitingscontract en dit contract niet bij de offerte bijgevoegd werd, zal een aansluitingscontract worden opgemaakt en ter ondertekening worden opgestuurd aan de klant.

3.2 Vervolg na de goedkeuring van de offerte door de klant

Na de goedkeuring van deze algemene aansluitingsvoorwaarden, in voorkomend geval de ondertekening van een aansluitingscontract en de goedkeuring van de offerte door de klant, is de bestelling geplaatst en worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de geplande werken. Ingeval echter een voorschot aangerekend wordt (zie artikel 3.3), worden voorbereidingen voor de geplande werken getroffen vanaf de ontvangst van het betaalde voorschot.
De klant krijgt van Infrax een ontvangstbericht en een samenvattend overzicht van zijn bestelling via een webpagina of een e-mail (of via gewone post indien de klant niet over een e-mail adres beschikt).

3.3 Aanrekening van de werken

De aanrekening van de prestaties gebeurt in de regel na de realisatie van de Werken.
In afwijking van het eerste lid en in de gevallen waarbij Infrax fraude heeft vastgesteld, al dan niet in toepassing van artikel 6.1.2. § 1, 3° en §2, derde lid van het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009 en artikel 5.5.3 van het Vlaams Energiebesluit van 19 november 2010, zal de aanrekening van de prestaties voor de afsluiting en heraansluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer, voorafgaand aan de realisatie van de Werken gebeuren. De bestelprocedure (zie artikel 3) wordt opgeschort en de voorbereidingen en Werken zullen door Infrax niet aangevat worden bij gebreke aan voorafbetaling van de prestaties voor de afsluiting en heraansluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer.
Indien het totaalbedrag van de offerte hoger is dan 25.000 EUR, zal een voorschotfactuur verzonden worden aan de Klant met een aanrekening van maximum 30% van dit totaalbedrag. De voorschotfactuur wordt na de goedkeuring van de offerte verzonden.
Na de uitvoering wordt een (eind-)factuur opgemaakt. Deze bevat het oorspronkelijke, goedgekeurde, offertebedrag én de eventuele supplementen voor prestaties waarvan de uitvoering pas tijdens de realisatie van de Werken noodzakelijk gebleken is, zoals bedoeld in artikel 11. Indien een voorschot aangerekend werd, wordt dit in mindering gebracht op de eindfactuur.
Indien de uitvoering van de verschillende gevraagde Werken niet allen op hetzelfde ogenblik konden gerealiseerd worden, kunnen afzonderlijke facturen per uitgevoerd Werk opgemaakt en verstuurd worden.

Artikel 4. Herroepingsrecht

De klant die consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen binnen een termijn van 14 dagen nadat de bestelling plaats heeft gevonden, zoals beschreven in artikel 3.1.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de klant gebruik maken van het modelformulier (www.infrax.be) of moet de klant Infrax via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen van zijn herroeping. De verklaring wordt ingediend via de contactgegevens van Infrax zoals terug te vinden op de website.

Artikel 5. Annuleren van de bestelling op initiatief van de klant

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 4, worden bij een annulering van de bestelling door de klant na de goedkeuring van de offerte alle reeds gemaakte kosten, waaronder de eventueel gemaakte studiekosten, aangerekend. Indien de werken tevens de aanleg van nieuwe netten of de uitbreiding van bestaande netten omvatten, wordt een minimumbedrag van tweehonderdvijftig (250,00) euro, exclusief BTW, aangerekend van zodra effectieve kosten gemaakt werden (aanvang studie, bestelling aannemer…).
In geval van herhaalde aansluitingsaanvragen, gevolgd door offerteringen door Infrax, die wijzigingen inhouden van eerdere aanvragen worden eveneens alle reeds gemaakte kosten, waaronder de eventueel gemaakte studiekosten, aangerekend.
Vanaf de aanvang van de realisatie van de werken bij de klant zelf of de voorbereidende werken op openbaar terrein, is annulering van de bestelling niet meer mogelijk en moet in ieder geval het totaalbedrag van de goedgekeurde offerte betaald worden.

Artikel 6. Verplaatsing van de uitvoeringsdatum / verlenging uitvoeringstermijn

Infrax stelt alle mogelijke middelen in het werk om de opgegeven uitvoeringstermijn te respecteren.
De termijnen voor realisatie van de werken kunnen in gemeenschappelijk akkoord altijd verlengd worden.
In het geval de klant de uitvoeringstermijn uitstelt tot 1 jaar of meer na de datum van de goedkeuring van de offerte, vervalt de bestelling en moet de klant een nieuwe offerte aanvragen en goedkeuren.
Infrax kan afwijken van de opgegeven uitvoeringstermijn wanneer het verkrijgen van vergunningen en/of toelatingen voor het realiseren van de werken vertraging oploopt.
Ingeval van uitstel van de uitvoeringstermijn of vertraging op initiatief van Infrax, gelden de bepalingen van artikel 14 voor wat werken voor elektriciteit en/of gas betreft en deze van artikel 16, voor wat werken voor de overige disciplines betreft.

Artikel 7. Toepasselijke prijzen en tarieven – rechtzettingen factuur

De toepasselijke prijzen en tarieven zijn deze die vermeld worden op de website www.infrax.be en zijn, indien van toepassing, goedgekeurd of opgelegd door de terzake bevoegde regulator. Bij ontstentenis van enige andere bepaling, gelden de prijzen en tarieven die van toepassing zijn op het moment van de bestelling door de klant.
De facturen worden opgemaakt aan de hand van de facturatiegegevens die de klant heeft bevestigd in de aanvraag.

Artikel 8. Betalingstermijn

De financiële rekening van Infrax dient uiterlijk op de vervaldatum van de factuur gecrediteerd te worden met het gefactureerde bedrag en dit door overschrijving of door storting op het aangeduide rekeningnummer, tenzij andersluidende overeenkomst bij de bestelling of vermelding op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van een vervaldatum, moet de factuur betaald worden binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending van de factuur (desgevallend geldt de poststempel als bewijs).

Artikel 9. Laattijdige betaling door de klant of laattijdige terugbetaling door Infrax

Als de verschuldigde som 14 dagen na de vervaldatum of na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald is, is Infrax gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aan te rekenen, gelijk aan de wettelijke interestvoet, op het openstaande bedrag en dit vanaf de vervaldatum of de datum van verstrijken van de betalingstermijn. Daarenboven wordt het bedrag van de factuur dan ten titel van forfaitair bedongen schadeloosstelling verhoogd met 10% met een minimum van 50 EUR. De vermeerdering van de verschuldigde som met de forfaitaire schadeloosstelling is enkel bindend ten aanzien van een klant die geen consument is in de zin van het Wetboek Economisch recht.

Ingeval Infrax een bedrag verschuldigd is aan de klant in verband met de door hem geplaatste bestelling, zijn dezelfde termijnen, forfaitaire schadevergoeding en nalatigheidsinteresten van toepassing.
Laattijdige betaling van één factuur door de klant heeft voor gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar zijn, ook al werd hiervoor desgevallend een afbetalingsplan (betaalovereenkomst) toegestaan.
De bepalingen inzake wanbetaling zoals opgenomen in deze algemene Aansluitingsvoorwaarden, houden geen afstand in hoofde van Infrax en de Netbeheerders in van het recht op integrale schadevergoeding en/of opschorting of beëindiging van de contractuele of reglementaire verhouding, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving of reglementering.

Artikel 10. Belastingen en heffingen

De belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en andere bestaande of nieuwe belastingen, heffingen of retributies, van welke aard ook, die betrekking hebben op de werken, zijn steeds ten laste van de klant.

Artikel 11. Supplementen, minwerken en vergoeding van prestaties bij niet-nakoming van de afspraken door de klant

Meerwerken worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de klant. In dat geval worden de daaruit voortvloeiende meerkosten (supplementen) gefactureerd aan de klant. Zulks geldt onder meer, maar niet hiertoe beperkt, inzake het grondwerk en noodzakelijke trajectwijzigingen bij het niet of niet tijdig kunnen bekomen van de nodige vergunningen of toelatingen.
De prijzen zijn steeds geldig voor het leggen van de leidingen in sleuven zonder dat bronbemaling, beschoeiing of extra zandaanvulling moet toegepast worden. Indien de omstandigheden dit echter wel vereisen, of in het geval van abnormale obstakels, zullen de daaraan verbonden meerkosten in rekening gebracht worden en na uitvoering aan de klant gefactureerd worden.
In het geval van minwerken kan de factuur tevens aangepast worden, echter enkel in het geval die minwerken effectief minkosten voor Infrax betekenen.
In de hierna vermelde gevallen kan Infrax een vergoeding aanrekenen die een compensatie inhoudt voor de geleverde prestatie (o.a. nutteloze verplaatsing):
 • bij het ter plaatse komen op de afspraak is de klant niet aanwezig;
 • er is niet voldaan aan de in de offerte gestelde voorwaarden (basisopstelling, afmetingen, aanvraagtermijnen…);
 • de voorbereidende werken werden niet of niet op afdoende wijze uitgevoerd waardoor de werken niet kunnen uitgevoerd worden.
Deze vergoedingen zijn forfaitair bepaald. Het tarief wordt bekendgemaakt via de website van Infrax. Inzake elektriciteit en gas, gaat het om voorafgaandelijk door de bevoegde regulator goedgekeurde tarieven die tevens op diens website bekendgemaakt worden.

Artikel 12. Aanrekening van kosten of tussenkomsten bij niet-voldoen aan de voorwaarden voor een wettelijk of reglementair toegekende vrijstelling of tussenkomst

Voor de aansluiting van productie-installaties op elektriciteits- en / of aardgasnetten op basis van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (hierna: WKK), doet de Netbeheerder een tussenkomst in de kosten van de netuitbreiding, netversterking of aansluiting, conform de toepasselijke bepalingen in het Vlaams Energiebesluit van 19 november 2010 (hernieuwbare energie) of het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009 (WKK).
Infrax kan deze tussenkomst geheel of gedeeltelijk terugvorderen – voor de investeringen die zij reeds heeft uitgevoerd – indien:
 • zij vaststelt dat de productie-installatie niet voldoet aan de voorwaarden van het Energiebesluit of Energiedecreet voor tussenkomst door de Netbeheerder of;
 • de productie-installatie nog niet in dienst is genomen op het moment dat de capaciteitsreservatie, zoals bepaald in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit is vervallen of;
 • indien de uitgevoerde investeringen het gevolg zijn van een aansluitstudie die gebaseerd is op verkeerde informatie van de klant (bv indien het werkelijk nominaal vermogen van de installatie verschilt van het aangekondigde), waarbij de klant heeft nagelaten om Infrax hiervan tijdig te informeren.
Ingeval het een aansluiting of heraansluiting op het hoogspanningsnet (aansluitingen met spanningsniveau: 1 kV < Un ≤ 36 kV) of het middendruknet (aansluitingen met een aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h) dan wel een aansluiting voor de injectie van biomethaan betreft kan Infrax, bij bestelling van de aansluiting door de klant en in overleg met de klant, een bankwaarborg vragen om de mogelijke terugvordering van deze kosten veilig te stellen.

Artikel 13. Uitvoering van de opdracht

Infrax kan de klant verzoeken om documenten of informatie mee te delen die hem in staat moeten stellen om het Werk te realiseren, zoals bijvoorbeeld, afpalingsplannen, nivelleringsplannen of opmetingsplannen van bestaande gebouwen of terreinen.
Alle leidingen en installaties blijven, behoudens andersluidende afspraak, steeds eigendom van de betrokken Netbeheerder én onder het beheer van Infrax. De leidingen en installaties die zich bevinden op het privéterrein of in de privé-gebouwen van de klant worden in bewaring gegeven aan de klant, die het risico draagt. De klant heeft in de regel niet het exclusief recht op het gebruik van die infrastructuur.
Voor werken die onder het toepassingsgebied van de wetgeving "tijdelijke en mobiele bouwplaatsen" (KB 25/02/2001) vallen, moet de klant een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking aanstellen. De klant dient de gegevens van die veiligheidscoördinator aan Infrax door te geven en vraagt hem/haar tevens contact met Infrax op te nemen in verband met de veiligheidscoördinatie (o.a. risicoanalyses) van de werken.

Artikel 14. Specifieke bepalingen met betrekking tot elektriciteit en gas

De wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot openbare dienstverplichtingen in de elektriciteits- en gasmarkt hebben voorrang op de algemene Aansluitingsvoorwaarden van Infrax, voor zover van toepassing op de aangelegenheid geregeld onder die voorwaarden.
Ingeval van een laattijdige realisatie van een aansluiting of heraansluiting op het elektriciteits- of gasnet door Infrax, heeft de klant recht op een forfaitaire vergoeding per dag vertraging zoals bepaald in het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009 mits voldaan is aan de in het Energiedecreet bepaalde voorwaarden. Die vergoeding kan aangevraagd worden via de website van Infrax.
Ingeval het een aansluiting of heraansluiting op het hoogspanningsnet (aansluitingen met spanningsniveau: 1 kV < Un ≤ 36 kV) of het middendruknet (aansluitingen met een aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h) dan wel een aansluiting voor de injectie van biomethaan betreft, heeft de klant eveneens recht op een forfaitaire vergoeding per dag vertraging zoals bepaald in het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009 mits voldaan is aan de in het Energiedecreet bepaalde voorwaarden. Door zijn akkoord te verlenen aan deze algemene aansluitingsvoorwaarden, bevestigt de klant dat deze vergoeding echter in totaal in geen enkel geval hoger zal zijn dan 12.500 euro indien het een aansluiting met een aansluitingsvermogen tot 5 MVA betreft, dan wel 25.000 euro indien het een aansluiting met een aansluitingsvermogen van 5 MVA of hoger betreft.
De uitbetaling van een bedrag in het kader van de hierboven vermelde decretale vergoedingsregeling houdt onder geen enkel beding een erkenning in van aansprakelijkheid van Infrax of de Netbeheerder voor enige eventuele schade van de betrokken klant.

Artikel 15. Specifieke bepalingen met betrekking tot riolering

Deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing in de verhouding tussen Infrax en de klant voor zover die verhouding niet geregeld wordt door het algemeen waterverkoopreglement (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement) en de Aanvullende Voorwaarden en technische voorschriften van de Netbeheerder daarbij, inclusief alle latere wijzigingen van deze bepalingen.

Artikel 16. Wederzijdse aansprakelijkheidsregeling – kennisgevingstermijn

Infrax is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken alsook voor de eventuele onbeschikbaarheid van de website ingevolge dergelijke virussen of ingevolge gerichte cyberaanvallen.
Infrax en de klant zijn met betrekking tot de realisatie van de werken tegenover elkaar slechts aansprakelijk voor de rechtstreekse materiële schade die veroorzaakt wordt door een aantoonbare fout in hun hoofde. In geen geval is de ene partij aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade en immateriële schade zoals schade die voortvloeit uit bijzondere verbintenissen opgenomen door de aanvrager jegens derden (schadebedingen, forfaitaire boetes, “take or pay” clausules, …), buitencontractuele (schade)vorderingen van derden, gederfde winst, verlies van omzet, verlies van gegevens, verlies van een kans, reputatieschade, morele schade, …. die door de andere partij geleden wordt met betrekking tot de realisatie van de werken.
Infrax is ten opzichte van de klant aansprakelijk voor de lichamelijke schade die door haar fout veroorzaakt wordt bij het uitvoeren van werkzaamheden.
Indien Infrax of de klant schade lijdt, dient deze de andere binnen de tien dagen na de vaststellingen of feiten schriftelijk in kennis te stellen. Klachten schorten de uit deze algemene Aansluitingsvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet op, daaronder tevens begrepen, maar niet hiertoe beperkt de betalingsverplichtingen.

Artikel 17. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Infrax behandelt persoonsgegevens conform de voorwaarden van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Infrax maakt voorwerp uit van een privacy beleid zoals bekend gemaakt via de website van Infrax. De bescherming van de privacy van de klanten wordt permanent gemonitord via risico-analyses en zo nodig neemt Infrax de nodige maatregelen.
De gegevens die Infrax via haar website of via invulformulieren voor aansluitingen, premies en dergelijke opvraagt, worden opgeslagen in een geïnformatiseerd klantenbestand. Bepaalde gegevens worden ook aan Infrax overgemaakt door derden, bijv. de elektriciteits- of gasleverancier of door de watermaatschappij (waar Infrax de riolering beheert) en worden tevens door Infrax opgeslagen.
Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt om de relatie met de klanten te kunnen beheren. Voor de energieklanten houdt dit in dat de juiste gegevens moeten kunnen gekoppeld worden aan de aansluiting, zoals bijv. het type aansluiting, de meter, de verbruiken, de al dan niet aanwezigheid van een lokale productie-installatie, het tarieftype en dergelijke meer. Sommige van deze gegevens moeten bovendien doorgegeven worden aan welbepaalde derden. Het kan dan gaan om gegevens die niet de persoonlijke levenssfeer raken maar soms ook wel. Zo moeten de geregistreerde meterstanden en energieverbruiken meegedeeld worden aan de energieleverancier. Maar soms ook aan anderen. Zo wordt Infrax geacht in bepaalde omstandigheden gegevens van de klanten die energie afnemen van de Netbeheerder als sociale leverancier, door te geven aan het OCMW, de FOD Economie of de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Wanneer Infrax ook de rioleringen in een gemeente beheert, geldt hetzelfde. Infrax houdt in dat geval welbepaalde gegevens bij, zoals hoe de configuratie van de huisaansluiting op het rioleringsnet is, of er bijvoorbeeld geloosd wordt op de riolering dan wel het afvalwater gezuiverd wordt in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Bepaalde informatie, die ook de persoonlijke levenssfeer kan raken, wordt ook gedeeld met de drinkwatermaatschappij op grond van wettelijke verplichtingen. Dit maakt de afrekening van de saneringsbijdrage of -vergoeding via de drinkwaterfactuur mogelijk.
Dergelijke verwerkingen vloeien steeds voort uit wettelijke of reglementaire bepalingen en, indien van toepassing, op grond van een bekomen machtiging. De wet verplicht Infrax ook om aan welbepaalde overheidsdiensten informatie over klanten mee te delen wanneer dit kadert in een strafrechtelijk of fiscaal- of sociaalrechtelijk onderzoek.
Wij maken geen persoonsgegevens over aan derden indien dit niet kadert in onze wettelijke en statutaire opdracht. In geen enkel geval gebruiken we persoonsgegevens voor commerciële of direct marketing doeleinden.
Persoonsgegevens (het gaat dan doorgaans enkel over contactgegevens zoals e-mail adres of telefoonnummer) kunnen wel aan derden bezorgd worden die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze wettelijke en statutaire opdracht zoals de aannemer die instaat voor de realisatie van de aansluiting. Dit kan ook het uitvoeren van communicatiecampagnes en enquêtes omtrent onze dienstverlening of aangelegenheden die binnen onze wettelijke of statutaire opdracht vallen, inhouden. E-mail adressen en mobiele telefoonnummers worden enkel gebruikt wanneer daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen verkregen werd. In ieder geval staat het de klant altijd vrij om zich op ieder ogenblik hier tegen te verzetten. Dit kan schriftelijk via een brief gericht aan aan Infrax, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel of via e-mail aan informatieveiligheidsconsulent@infrax.be. De klant heeft ook ten allen tijde recht op gratis inzage in en verbetering van de op hem/haar betrekking hebbende persoonsgegevens. De toegang daartoe wordt, mits bewijs van identiteit, via dezelfde contactgegevens bekomen.

Artikel 18. Alternatieve geschillenregeling

Indien de klant een bestelling van een aansluiting of een wijziging daarvan plaatst en niet tevreden is over de door Infrax uitgevoerde werken kan de klant een klacht indienen bij Infrax op verschillende manieren:
 • ofwel via het klachtenformulier op de website: www.infrax.be;
 • ofwel via de infolijn: 078 35 30 20;
 • ofwel via e-mail naar klachten@infrax.be;
 • ofwel schriftelijk naar Infrax, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken.
De klacht dient Infrax te bereiken binnen de acht dagen nadat de klant kennis heeft genomen van de feiten die er aan ten grondslag liggen.
Met betrekking tot een klacht inzake elektriciteit of gas, tracht Infrax naar best vermogen om de klacht af te handelen binnen de 28 kalenderdagen na ontvangst ervan.
Met betrekking tot een klacht inzake riolering wordt binnen de tien werkdagen een ontvangstmelding overgemaakt. Binnen de tien werkdagen na de datum van de ontvangstmelding, zal Infrax een oplossing voorzien dan wel de klant informeren over de behandelingstijd die nodig is voor de afhandeling van de klacht.
Het resultaat van het onderzoek naar de klacht en de eventuele opvolgende acties worden in de mate van het mogelijke meegedeeld op dezelfde wijze als deze waarop de klacht ons bereikt heeft (telefonisch, mail, brief…).
Ingeval de klant niet tevreden is over de afhandeling van de klacht over elektriciteit of gas door Infrax, kan de klant zich wenden tot de Ombudsdienst voor Energie: Ingeval de klant niet tevreden is over de afhandeling van de klacht over riolering door Infrax, kan de klant zich wenden tot de Vlaamse Milieumaatschappij, Ecologisch Toezichthouder, Afdeling Ecologisch Toezicht: De klant die een aansluiting of een wijziging daarvan bestelt en niet tevreden is over de door Infrax uitgevoerde werken, kan een elektronische klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie op basis van de Verordening 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen. De klant kan daartoe gebruik maken van een elektronisch klachtenformulier, nl. http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 19. Toepasselijk recht –bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de verhouding tussen Infrax, de Netbeheerders en hun klanten.
Onverminderd de bepalingen van artikel 18, zullen alle geschillen betreffende de toepassing van deze algemene Aansluitingsvoorwaarden die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verweerder.

Artikel 20. Andere voorwaarden met betrekking tot de aansluiting

Naast de algemene Aansluitingsvoorwaarden, gelden, naargelang het geval, tevens de volgende voorwaarden op de aansluiting die de klant bestelt bij Infrax:
 1. het Reglement betreffende de Aansluitingen op het Distributienet Laagspanning Un < 1 kV voor Afname en Injectie van elektrische energie van de betrokken Netbeheerder;
 2. het aansluitingscontract elektriciteit – hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV);
 3. het Reglement betreffende de Aansluitingen op het Distributienet Lagedruk of Middendruk (≤ 300 m³(n)/h) voor Afname van aardgas en Injectie van bio-methaan;
 4. het aansluitingscontract aardgas - Middendruk (> 300 m³(n)/h);
 5. het Algemeen Waterverkoopreglement en de Aanvullende Voorwaarden en technische voorschriften van Infrax daarbij;
 6. het Reglement voor de aanleg van netten elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en openbare verlichting op verkavelingen en bedrijventerreinen en ten behoeve van appartementsgebouwen en andere bouwprojecten;
 7. het Reglement voor aanleg van rioleringen en RWA-stelsels bij verkavelingen, bedrijventerreinen en appartementsgebouwen en andere bouwprojecten;
 8. het Reglement Verkavelingen van Riobra.
 9. Deze andere voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van Infrax en telefonisch aangevraagd worden via de contactgegevens vermeld op de website. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de hierboven vermelde voorwaarden en de onderhavige algemene Aansluitingsvoorwaarden, hebben de onderhavige algemene Aansluitingsvoorwaarden voorrang tot het moment dat de aansluiting gerealiseerd is waarna de voorwaarden van het aansluitingscontract en de aansluitingsreglementen voorrang hebben.

Energiescan