Algemene voorwaarden www.infrax.be

Bezoek je de website www.infrax.be? Dan aanvaard je de onderstaande algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud.
Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Beheer van de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Fluvius System Operator cvba (‘Fluvius’), met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. BTW BE 0477.445.084 - RPR Gent, afdeling Gent. Fluvius ontstond als werkmaatschappij op 1 juli uit de fusie van de nutsbedrijven Eandis en Infrax. Voorlopig blijven de merknamen Eandis en Infrax nog in gebruik voor u als klant. Meer info op www.fluvius.be

Gebruik van de website en beperking van de aansprakelijkheid

Met deze website willen wij onze bezoekers algemene informatie verschaffen. We geven onze bezoekers eveneens de mogelijkheid om, via het internet, bepaalde aanvragen in te dienen of gegevens door te geven.

Ongeoorloofd gebruik

De bezoeker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en/of contractuele bepalingen. Hij/zij mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van Fluvius zou kunnen schaden.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en haar inhoud

De intellectuele eigendomsrechten van Fluvius beschermen de beschikbare informatie op deze website, haar architectuur en haar samenstelling. Het gaat daarbij met name (maar niet uitsluitend) om foto's, teksten, gegevens, logo's, slogans, handelsnamen ….

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Fluvius of van de eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en haar inhoud, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze website mogen evenwel persoonlijk worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, mits de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Die publicatie mag dan in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Regeling van geschillen

Op de bovenstaande algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, dat valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.
energiescans