Taken en missie

Infrax, je nutspartner

Infrax cvba werd opgericht door de zuivere opdrachthoudende verenigingen Infrax Limburg, Iveg, Infrax West en PBE om de operationele activiteiten in hun werkingsgebied te bundelen. De naam voor ons bedrijf is Infrax. Wij dragen zorg voor de infrastructuur van de diverse netwerken die aan ons worden toevertrouwd. Die opdracht zullen wij op een excellente wijze volbrengen. Vandaar de “x” in onze naam, een letter die al dan niet toevallig vier beentjes heeft: evenveel als het aantal verschillende netwerken waarmee we vandaag van start gaan.

Juridisch en bestuurlijk blijven de vennoten elk afzonderlijk bestaan. Infrax verzorgt sinds 2007 de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van alle leidinggebonden nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en / of riolering) op het grondgebied van de gemeenten die daarvoor bij Infrax Limburg, Iveg, Infrax West of PBE aangesloten zijn.

In een eerste fase neemt de nieuwe maatschappij de bestaande activiteiten van de opdrachthoudende verenigingen over. Aangezien echter alle knowhow nu wordt gedeeld, creëert Infrax de mogelijkheid om in de toekomst op vele plaatsen diensten aan te bieden die vroeger niet in het pakket van de lokale opdrachthoudende vereniging zaten.

Onze missie

Infrax wil groeien in omvang en aanbod tot het toonaangevend nutsbedrijf in Vlaanderen, waar klanten gemakkelijk terecht kunnen voor al hun comfort en dat met de expertise van haar medewerkers, infrastructuur en diensten uitbouwt voor haar gemeenten.

Onze diensten

Elektriciteit

Zonder stroom valt alles stil. Daarom maakt Infrax werk van een hoogwaardig, betrouwbaar en perfect onderhouden elektriciteitsnet. We zorgen voor een optimale bedrijfszekerheid en een permanente dienstverlening. Infrax staat ook in voor een aangepaste, energiezuinige openbare verlichting.

Aardgas

Aardgas is een milieuvriendelijke, comfortabele, veelzijdige en betaalbare brandstof. Geen wonder dus dat als maar meer gezinnen en bedrijven ervoor kiezen. Infrax staat voor veilige en bedrijfszekere aansluitingen op een streng gecontroleerd aardgasnet dat nog elke dag groeit. Zo kunnen steeds meer mensen genieten van de voordelen van deze energiebron voor hun keuken, verwarming en warm water.

Riolering

De kwaliteit van het water in onze beken en rivieren laat nog te wensen over. Om niet langer ongezuiverd afvalwater in het milieu te lozen en wateroverlast te voorkomen, legt Infrax nieuwe rioleringen aan en moderniseren we bestaande gemeentelijke rioolnetten. Via campagnes en premies stimuleert Infrax tegelijk het hergebruik van hemelwater. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Openbaredienstverplichtingen

Infrax vervult ook een aantal zogenaamde ‘openbare dienstverplichtingen’. Zo stelt Infrax jaarlijks een actieplan op om ervoor te zorgen dat onze klanten een vooraf vastgelegd percentage elektriciteit en aardgas besparen. De acties voor de promotie van Rationeel Energie Gebruik (REG) zijn daartoe een uitstekend middel. Het gros van deze acties bestaat uit premies voor de aankoop en/of de plaatsing van energiebesparende toestellen of materialen, zoals muur- of dakisolatie, een zonneboiler, enz. Analoog aan deze REG-premies kent Infrax in de gemeenten waar wij het rioleringsnet exploiteren ook premies toe voor Rationeel Water Gebruik (RWG).

Energieadviseur voor gemeenten

In het kader van de klimaatverdragen (vermindering van de CO2-uitstoot) treedt Infrax ook op als adviseur voor de gemeenten die het energieverbruik willen terugdringen in hun gebouwen. Ze kunnen bij ons terecht voor audits en adviezen, en in bepaalde gevallen ook voor premies bij energiebesparende investeringen. In opdracht van het lokale bestuur kunnen wij voor een aantal uit te kiezen gebouwen een energieboekhouding opzetten en uitvoeren. Zo’n energieboekhouding inventariseert de installaties die energie verbruiken en registreert hoeveel ze verbruiken. Door de rapportering detecteert men waar er teveel energie wordt verbruikt. Vanuit die vaststellingen kunnen onze adviseurs aanbevelingen doen. Wij kunnen eveneens energieaudits uitvoeren, energieadviezen opstellen bij(ver)nieuwbouw en als energieconsulent optreden bij REG investeringsprojecten.

Infrax als sociale leverancier

Een huishoudelijke klant die wegens betalingsmoeilijkheden wordt opgezegd door zijn energieleverancier en geen nieuwe leverancier vindt, wordt automatisch klant van de netbeheerder. Die treedt dan op als ‘sociale leverancier’ tot de klant opnieuw onderdak vindt bij een andere erkende leverancier op het distributienet. Infrax neemt als exploitatiemaatschappij die taak van sociale leverancier op zich.


Energiescan