Memorandum

Met voorliggend memorandum formuleert Infrax een aantal maatschappelijk verantwoorde voorstellen naar aanleiding van de federale en Vlaamse verkiezingen op 25 mei 2014. Infrax is bezorgd over de toekomst van het distributienetbeheer in Vlaanderen en de gevolgen van beleidsbeslissingen voor de Vlaamse gezinnen en bedrijven. De voorstellen van Infrax hebben betrekking op de distributienettarieven, de sociale en ecologische openbaredienstverplichtingen en investeringen in elektriciteits-, aardgas-, riolerings- en warmtenetten.

Distributienettarieven

Indien Vlaanderen een uniek distributienettarief wil invoeren, kan dit perfect zonder gedwongen fusie van netbeheerders of werkmaatschappijen. Infrax is voorstander van een sociaal gecorrigeerd capaciteitstarief waarbij elk Vlaams gezin en bedrijf betaalt voor de netkosten die het veroorzaakt. Naar analogie met de federale bijdrage worden de kosten van openbaredienstverplichtingen best gefinancierd op basis van een transparante Vlaamse bijdrage. Om interestlasten te vermijden, mogen de in het verleden opgebouwde tekorten niet naar de toekomst worden doorgeschoven. Een decretaal kader en gepaste overgangsmaatregelen zijn hiervoor noodzakelijk. Om de kwaliteit van de dienstverlening aan gezinnen en bedrijven hoog te houden, doet de Vlaamse overheid er goed aan om een aantal richtsnoeren m.b.t. de te ontwikkelen tariefmethodologie vast te leggen.

Lees meer

Sociale openbaredienstverplichtingen

Infrax formuleert een aantal voorstellen om gezinnen waarvan het leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier, terug te laten keren naar de vrije markt waar ze kunnen genieten van lagere tarieven (o.a. automatische toewijzing van schuldenvrije gezinnen aan de meest voordelige leverancier). Ook voor bedrijven waarvan het leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier, moet een aangepast regelgevend kader uitgewerkt worden. Nu is de netbeheerder verplicht om deze bedrijven onmiddellijk af te sluiten met meestal ongewenste sociale en economische gevolgen. De OCMW’s moeten aangespoord worden om de minimale levering van aardgas overal op dezelfde manier toe te passen. Gezinnen moeten aangemoedigd worden om hun aardgasbudgetmeter in de zomer op te laden. Tenslotte moeten de netbeheerders de mogelijkheid krijgen om controle uit te oefenen op de toekenning van gratis kWh door de leveranciers (bv. op basis van een attest van een bedrijfsrevisor). 

Lees meer

Ecologische openbaredienstverplichtingen

Als gevolg van het overaanbod aan certificaten heeft Infrax momenteel heel wat onverkochte certificaten in voorraad.
Om de impact op de distributienettarieven te beperken, is het belangrijk dat deze certificaten snel opnieuw een normale markt-waarde krijgen. Infrax doet op dit vlak een aantal voorstellen (financiering op basis van algemene middelen Vlaamse overheid en verhoging van groenestroom- en WKK-doelstelling). Om administratiekosten te vermijden, moet overwogen worden om het huidige certificatensysteem voor fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) te vervangen door een eenmalige investeringspremie of REG-premie. Om fraude met groenestroomcertificaten te bestrijden, zouden personeelsleden van de netbeheerders bij proces-verbaal vaststellingen moeten kunnen doen. Door een koppeling van REG-premies aan het energieprestatiecertificaat, kunnen eigenaars van bestaande woningen aangezet worden tot grondige renovatie, veeleer dan te investeren in aparte maatregelen.

Lees meer

Investeringen in elektriciteits-, aardgas-, riolerings- en warmtenetten

Infrax blijft voorstander van een stapsgewijze en geleidelijke uitrol van slimme meters bij bepaalde klantengroepen.
Met de uitrol wordt best gewacht tot minstens midden 2016. Infrax formuleert een aantal suggesties om haar rol op het vlak van de ontwikkeling en exploitatie van een slim net mogelijk te maken (o.a. minimale bijdrage van alle netgebruikers aan flexibiliteit).
Om ervoor te zorgen dat alleen nog maatschappelijk verantwoorde aardgasnetinvesteringen worden uitgevoerd, kunnen de bestaande verplichtingen op het vlak van aansluitbaarheidsgraad best aangevuld worden met een rendabiliteitseis.
Voor de financiering van de ombouw van L-gas naar H-gas zijn afspraken noodzakelijk. Infrax stelt voor om de ombouw-kosten te financieren vanuit een nationaal fonds dat gespijsd wordt via een heffing op alle aardgasgebruikers.
Om de Europese doelstellingen inzake waterkwaliteit te realiseren, zijn aanzienlijke financiële middelen nodig. Infrax ziet diverse mogelijk-heden om te zorgen voor een sluitende financiering (o.a. verhoging gemeentelijke saneringsbijdrage, verhoging subsidies Vlaamse gewest en invoering van een bijdrage voor de versnelde afvoer van regenwater). Om de consument de nodige rechtszekerheid te geven op het vlak van continue warmtelevering tegen redelijke prijzen en voorwaarden, is een regulerend kader voor warmtenetten noodzakelijk.

Lees meer

Nuttige documenten

pdfMemorandum (pdf, 58 kB, 13p)

1000 km Kom op tegen Kanker